Mere om forsorgstilbuddet

Overordnet om Stiens forsorgstilbud

STIEN tilbyder ophold efter bestemmelserne i Servicelovens § 110 i et stof- og alkoholfrit miljø. Forløbet af tilbuddet kan ske på en af STIENs to matrikler, hhv. Tørningvej og Jernhyt vej. Typisk vil der være tale om et forløb hvor begge matrikler tages i anvendelse i et samlet forløb. Det sker for at sikre den enkelte borger optimale muligheder for, at blive inkluderet i samfundet med egen bolig samt uddannelse eller arbejde, hvilket i reglen er slutmålet for den enkeltes forløb. Såfremt borgere med et aktivt misbrug af alkohol eller andre stemningsændrende midler optages i på en af STIENs § 110 pladser, tilbydes der et stabiliseringsforløb, således at det bliver muligt for borgeren at indgå i STIENs motivationsprogram og dermed opnå selvstændighed ift. at bo i egen bolig og aktivt medborgerskab. STIEN tilbyder i hele forløbet også at hjælpe med at få evt. familie og pårørende til den enkelte borger, til at være aktiv medspiller i det samlede forløb.

Stabiliseringsforløb

På Tørningvej tilbydes der et intensivt forløb som har til formål at give borgeren mulighed for at leve et liv uden alkohol- og stofmisbrug. Her ligges der stor vægt på daglig struktur, dagligdagsrutiner, selvstændighedstræning og gruppe- samt individuelle samtaleforløb, hvor borgeren motiveres til at opnå et selvstændigt liv i egen bolig, der ikke involverer anvendelse af stemningsændrende stoffer. I forløbet ligges der endvidere vægt på at motivere borgeren til, at se fordelene ved at tage ansvar for eget liv samt indgå i bæredygtige sociale relationer. Efter endt stabiliseringsforløb vil den enkelte borger blive tilbudt at flytte på Jernhytvej, hvor deltagelse i STIENs motivationsprogram tilbydes.

STIENs motivationsprogram

Formålet med STIENs motivationsprogram er for den enkelte, at opnå aktivt medborgerskab og selvstændighed. For mennesker der tidligere har haft et aktivt misbrug af stemningsændrende midler, er det en forudsætning for at deltage i motivationsprogrammet, at de er blevet stabile i forhold hertil, hvorfor ophold på Jernhytvej samt det dér tilbudte daglige program, som udgangspunkt skal ses som en direkte forlængelse af forløbet på Tørningvej. Det forventes derfor af borgere der har ophold efter § 110 på Jernhytvej, at de har mulighed for at indgå i et mere selvstændigt fællesskab, hvor STIENs ramme om alkohol- og stoffrihed fuldt ud respekteres. Det er derfor også et af formålene med stabiliseringsforløbet, at borgeren får mulighed for at opnå dette.

I motivationsprogrammet tilbydes der træning af generelle sociale færdigheder, individuelle motivationssamtaler, mulighed for at indgå i et støttende fællesskab, træning i daglige rutiner og strukturer og selvstændighed i forhold hertil. Der arbejdes også i den forbindelse med bl.a. privatøkonomi, anvendelse af borger.dk og kommunikation med offentlige myndigheder. Derudover ligges der vægt på at styrke borgerens selvstændighed i forhold til at få en aktiv hverdag til at fungere.

Vi tilbyder mulighed for hobby og idrætsaktiviteter, meditation og mindfulness samt kognitivt stimulerende undervisningsmoduler. Undervisningstemaerne fastlægges efter et ønske om at den enkelte borger bliver mere uddannelses- og arbejdsmarkedsparat. Der undervises bl.a. i personlig udvikling, samfund, historie og naturfag. Alle disse undervisningsmoduler tilsigter at inddrage borgerne gennem aktive oplevelser og gruppeopgaver. Alle undervisningsmoduler tilrettelægges efter et mål om at skabe større selvstændighed for den enkelte borger, og dermed bliver parat til at opnå inklusion i samfundet.

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes personlige udviklingsmål, hvor der er fokus på at udvikle den enkeltes kompetencer, således den enkelte bliver bedre i stand til at mestre eget liv og bliver i stand til at indgå i fællesskaber og opnå tilhørsforhold til disse forskellige fællesskaber. Med andre ord skal et ophold på STIEN sætte den enkelte i stand til at få øje på egne mål og hvordan man skal arbejde med at nå målene og derved får greb om egen tilværelse og de sociale sammenhænge, man indgår i. Motivationen spiller en afgørende rolle i forhold til de ændringer, som den enkelte skal gennemføre – motivationen handler også om troen på at vi succesfuldt kan gennemføre forandringerne mod noget nyt og mere positivt.

Det forventes i øvrigt af borgere, som er optaget på en af STIENs § 110 pladser, at der deltages aktivt i de af STIENs tilbud, der vurderes til at være relevante. Såfremt borgere opnår uddannelse, virksomhedspraktik eller lignende forløb, understøtter vi dog naturligvis den enkelte i at lykkedes i det.